Click to enlarge
Sun Yatsen Mausoleum, Nanjing, China, August 1999�
Sun Yatsen Mausoleum, Nanjing, China, August 1999�
Sun Yatsen Mausoleum, Nanjing, China, August 1999�
Linggu Pagode, Nanjing, China, August 1999�
Linggu Pagode, Nanjing, China, August 1999�
Yangtse Bridge, Nanjing, China, August 1999�
Yangtse River, Nanjing, China, August 1999�
Skyline Nanjing, China, August 1999�
Hotel lobby, Nanjing, China, August 1999�